Quản lý danh bạ

Quản lý danh sách đầy đủ

Tự động xử lý các yêu cầu chọn tham gia, hủy đăng ký và dọn dẹp email bị trả lại.

Thêm hoặc import danh bạ

Nhập từng chi tiết liên hệ một hoặc thậm chí nhập các liên hệ hiện có từ Microsoft Excel hoặc tệp CSV.

Biểu mẫu đăng ký trên website

Dễ dàng tạo biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh với bảng màu của công ty bạn để thêm vào trang web của bạn.

Trường tùy chỉnh không giới hạn

Tạo nhiều trường tùy chỉnh để lưu trữ thông tin bổ sung về địa chỉ liên hệ như vị trí, sở thích, họ, số điện thoại và hơn thế nữa. Sau đó, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào chiến dịch email của mình để cá nhân hóa chúng.

Xóa danh bạ hàng loạt

Xóa các nhóm lớn liên hệ khỏi danh sách của bạn bằng cách nhập địa chỉ email của họ hoặc tải lên một tệp. Bạn có thể xóa vĩnh viễn các liên hệ hoặc đánh dấu họ là chưa đăng ký để họ không nhận được bất kỳ email mới nào mà bạn gửi đi.

Gửi ngay hoặc Gửi sau đó

Với sự hỗ trợ đầy đủ cho việc gửi theo lịch trình, bạn có thể gửi email của mình ngay lập tức hoặc lên lịch gửi email sau đó thuận tiện hơn.

Phân đoạn danh sách mạnh mẽ

Lọc địa chỉ liên hệ trên nhiều danh sách dựa trên các thuộc tính chung như vị trí hoặc sở thích và gửi email đến từng phân khúc.

Số lượt xem liên hệ có thể tùy chỉnh

Khi xem danh sách liên hệ của bạn ở chế độ lưới, bạn có thể chọn thông tin chi tiết của liên hệ xuất hiện trong lưới, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết bạn cần một cách nhanh chóng.

API XML tích hợp

API XML mạnh mẽ có thể được sử dụng để thêm và xóa liên hệ vào và khỏi danh sách, kiểm tra xem liên hệ có trong danh sách hay không, truy xuất và cập nhật chi tiết liên hệ, v.v.

vi